Regulamin

Postanowienia

Sklep internetowy FameBoosters.pl działa pod adresem internetowym https://fameboosters.pl Poniżej znajdują się adresy kontaktowe, poprzez które klienci mogą skontaktować się ze Sklepem.

Paweł Rogiński, ul. Por. Łagody 7/43, 18-400 Łomża, tel. +48505624464, e-mail: fameboosters.pl@gmail.com

Warunkiem korzystania ze Sklepu oraz z usług świadczonych przez Sprzedawcę jest zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz wyrażenie przez Klienta zgody na warunki określone w Regulaminie.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne w sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Klient. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane podaniem przez Klienta nieprawdziwych, nieaktualnych lub niepełnych danych oraz nieprzestrzeganiem przez Klienta warunków Regulaminu. Adresy kontaktowe nie są zbieżne z adresem siedziby Sprzedawcy.

Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowy, w tym niezgodny z Regulaminem, sposób korzystania ze Sklepu przez Klienta oraz wynikające z tego konsekwencje.

Klient chcąc skorzystać z Usług musi być osobą pełnoletnią (mieć ukończone 18 lat) posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych lub mieć co najmniej 13 lat i uzyskać zgodę od rodzica lub opiekuna prawnego.

Złożenie zamówienia i jednocześnie dokonanie poprawnej płatności za złożone zamówienie oznacza zawarcie umowy oferowanych usług.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienie w realizacji Zamówienia lub za nie wykonanie Usługi jeżeli wynika ono z winy Klienta.

Czas rozpoczęcia realizacji usługi wynosi do 168 godzin (do 24 godzin w przypadku zamówień z wykupioną opcją ,,Natychmiastowa realizacja”) po otrzymaniu płatności za zamówienie przez Sprzedawcę. Podany czas jest czasem przybliżonym i nie może stanowić podstawy do składania przez Klienta reklamacji.

Zamówienie zostaje zrealizowane w terminie do 30 dni roboczych. Podany czas jest czasem przybliżonym i nie może stanowić podstawy do składania przez Klienta reklamacji.

Opcja dodatkowa ,,Gwarancja odnowienia” oznacza możliwość skorzystania przez klienta z jednorazowego uzupełnienia brakujących obserwacji w ciągu 30 dni od momentu dokonania płatności za zamówienie.

Opcja dodatkowa ,,Stopniowy przyrost” oznacza, że zamówienie zostanie podzielone na mniejsze części i zrealizowane w odstępach czasowych, które są odpowiednie dla konta klienta. Decyzje dotyczące liczby części, na które zostanie podzielone zamówienie oraz długości odstępów czasowych pomiędzy realizacjami poszczególnych części zamówienia podejmuje Sprzedawca.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek nieprawidłowości w przypadku korzystania przez Klienta z usług innych podmiotów.

Dokonanie zakupu Usługi przez Klienta jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Administrator oświadcza, że dane osobowe Klientów nie są udostępniane innym osobom lub podmiotom dla celów marketingowych, jeśli Klient nie wyraził na to zgody.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za sposób oraz cel wykorzystania świadczonych usług przez Klienta.

Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za zawieszenie konta Klienta, usunięcie bądź jakąkolwiek szkodę na skutek oferowanych usług.

Sprzedawca nie gwarantuje interakcji zakupionych produktów z kontem/zdjęciami Klienta.

Status prywatny konta Kupującego podczas trwania realizacji usługi oraz brak wyłączenia wszelkich ograniczeń w dostępie do konta przed złożeniem zamówienia przez Kupującego nie może być podstawą do reklamacji oraz zwrotów.

Sprzedawca nie ma możliwości zatrzymania rozpoczętych realizacji Produktów/Usług.

Zabronione jest wykorzystywanie z serwisu do jakichkolwiek działań niezgodnych z jej przeznaczeniem.

Zabronione jest wykorzystywanie treści tekstowych, zdjęć, video i innych zamieszczanych na serwisie elementów bez pisemnej zgody Administratora serwisu.

Sprzedawca jak i administracja serwisu nie gwarantują trwałych efektów prowadzonej kampanii lub promocji.

Klient nie ma prawa ingerować w proces realizacji zamówienia, uniemożliwiając jego poprawną realizację, w szczególności poprzez usuwanie lub blokowanie dostarczonych Produktów lub zmianę statusu prywatności swojego konta. W przypadku zaistnienia wyżej opisanych zdarzeń, Klient traci prawo do reklamacji oraz wszelkie inne prawa wynikające z zawartej umowy, a Sprzedawca zostaje zwolniony z obowiązku ukończenia realizacji rozpoczętego zamówienia. Ponadto, Klient w momencie dokonania płatności za złożone zamówienie traci prawo do odstąpienia od zawartej umowy.

Każdy Klient, który poprawnie dokonał płatności za zamówienie ma prawo zgłosić reklamację dotyczącą usług oferowanych przez Sklep.

Każdą reklamację należy zgłosić poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt nadając tytuł „Reklamacja FameBoosters.pl”

Sprzedawca rozpatrzy reklamację w ciągu 14 dni od daty złożenia reklamacji i udzieli odpowiedzi na adres e-mail podany w zgłoszeniu.

Od wyniku reklamacji Klientowi przysługuje prawo do odwołania, które należy przesłać poprzez formularz kontaktowy znajdujący się w zakładce Kontakt w ciągu 7 dni od daty otrzymania odpowiedzi na reklamację.

Sprzedawca ma 14 dni roboczych na rozpatrzenie odwołania od reklamacji i poinformowanie klienta o jej wyniku.

W momencie dokonania płatności za złożone zamówienie Klient zrzeka się prawa do wszelkich roszczeń wobec Sprzedawcy.

Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli dobrowolnie usuwa lub zakłóca działanie Produktów/Usług prowadzonych przez Sprzedawcę lub ogranicza dostęp do konta na portalu społecznościowym poprzez zmianę ustawień prywatności.

Kraj pochodzenia oferowanych przez Sprzedawcę Produktów/Usług nie może być podstawą dla reklamacji.

Pozytywne rozpatrzenie reklamacji wiąże się z częściowym zwrotem kosztów wynikającym z kosztów, które ponosi Sprzedawca w procesie realizacji zamówienia.

Klientowi nie przysługuje prawo do reklamacji oraz zwrotu jeżeli na skutek błędu lub niewiedzy złożył niepoprawne zamówienie (w szczególności w postaci podania błędnego linku/nazwy) bądź nie zastosował się do innych postanowień regulaminu.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa kraju właściwego dla siedziby spółki Imperio Progresso LLC (Sharjah Media City (Shams), Al Messaned, Al Bataeh, Szardża, Zjednoczone Emiraty Arabskie).